FAALÝYET KONUSU

1991 yýlýnda kurulmuþ olan Kayý Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti. proje tasarýmý, mühendislik hizmetleri, danýþmanlýk ve genel müteahhitlik hizmetleri konusunda uzman bir kadro ve buna baðlý olarak da geniþ bir deneyime sahiptir. Yapýmý baþarýyla tamamlanan imalatlar arasinda konut, okul, iþ merkezi, yüksek yapýlar, antrepo tesisleri, oteller, sosyal tesisler ve endüstriyel yapýlar önde gelmektedir.

MÝSYONU

Yüklenicisi olduðu projelerin uzman kadromuz ve ekipman desteðimiz yardýmýyla zamanýnda, þantiye ile merkezimiz arasýndaki koordinasyon, önlem ve denetimler sayesinde kaliteli ve bütçesi dahilinde baþtan sona “müþteri memnuniyeti” gözetilerek bitirilmesidir.

VÝZYONU

Yüklenicisi olduðu projelerin uzman kadromuz ve ekipman desteðimiz yardýmýyla zamanýnda, þantiye ile merkezimiz arasýndaki koordinasyon, önlem ve denetimler sayesinde kaliteli ve bütçesi dahilinde baþtan sona “müþteri memnuniyeti” gözetilerek bitirilmesidir.