HAKKIMIZDA
1991 yýlýnda kurulmuþ olan Kayý Ýnþaat, gerek yurtiçinde gerekse yurtdýþýndaki iþ hacmi, karlýlýðý ve yatýrýmlarýyla Türkiye’nin önde gelen uluslararasý inþaat taahhüt þirketlerindendir.

Kayý Ýnþaat sahip olduðu uzman iþ gücü, güçlü ortaklýk yapýlarý ve bilgi birikimiyle; alýþveriþ merkezi, endüstriyel yapý, yüksek yapý, otel,  iþ merkezi, okul,  konut ve alt yapý projeleriyle; ulusal alanda olduðu kadar uluslararasý arenada da istikrarlý þekilde büyümektedir. 1996 yýlýnda Türkmenistan ile baþlayan yurtdýþý inþaat taahhüt faaliyetlerini, sýrasýyla Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Cezayir, Ukrayna ve Litvanya izlemiþtir.

Hedefimiz
Uluslararasý inþaat taahhüt ve gayrimenkul yatýrým þirketi olarak farklý coðrafyalarda büyümeyi sürdürmek ve bu bölgelerin en iyisi olmaktýr.

Vizyonumuz
 Yüklenicisi olduðumuz projelerin; uzman kadromuz ve ekipman desteðimiz yardýmýyla; zamanýnda, þantiye ile merkezimiz arasýndaki koordinasyon, önlem ve denetimler sayesinde kaliteli ve baþtan sona “müþteri memnuniyeti” gözetilerek bitirilmesidir.

Misyonumuz
Farklý mimari çözümler geliþtirerek ve en son teknolojiyi kullanarak, müþterilerine ve yatýrýmcýlarýna modern projeler üretmektir. Geliþtirdiðimiz projeler ile edindiðimiz entellektüel sermaye birikimini geleceðe taþýyarak, sürekli deðiþim ve geliþim içerisinde olmaktýr. Ýnsanlarýn yaþam kalitesini arttýrarak; doðaya ve çevreye saygýlý yaþam alanlarý gerçekleþtirmek ve sosyal sorumluluk bilincini daima ön planda tutmaktýr.


Hakkýmýzda | Tamamlanan Projeler | Devam Eden Projeler | Planlanan Projeler | Organizasyon | Ekipman Listesi | Haberler | IK | Ýletiþim