– Þirket Profili / Company Profile
    – Organizasyon Þemasý / Organization Chart
       – Tamamlanan Ýþlerden Örnekler / Sample Complated Projects
          – Devam Eden Ýþler / Projects Under Construction
           – Planlanan Ýþler / Projects Under Plannig
              – Þantiyelerin Son Hali / Last Situation of Work Sites
                 – Ýrtibat Bilgileri / Contact Us
 
  Firma Profili / Company Profile
Kayý Ýnþaat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi
 
Kuruluþ  :  1991
Date of Foundation :  1991
 
Faaliyet Konusu
1991 yýlýnda kurulmuþ olan Kayý Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti.,
proje tasarýmý, mühendislik hizmetleri, danýþmanlýk ve genel müteahhitlik
hizmetleri konusunda uzman bir kadro ve buna baðlý olarak da geniþ bir
deneyime sahiptir. Yapýmý baþarýyla tamamlanan imalatlar arasýnda konut,
okul, iþ merkezi, yüksek yapýlar, antrepo tesisleri, oteller, sosyal tesisler
ve endüstriyel yapýlar önde gelmektedir.
 
Specialization
Kayý Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti., faunded in 1991, have gained wide
Experience on design, engineering services, consultancy and general
Contractorship. The company’s succesful references include various
projects of housing, schools, shopping centrens, high rise buildings,
warehouse facilities, hotels, social facilities and indusrial buildings.
 
Misyonu
Yüklenicisi olduðu projelerin uzman kadromuz ve ekipman desteðimiz
yardýmýyla zamanýnda, þantiye ile merkezimiz arasýndaki koordinasyon,
önlem ve denetimler sayesinde kaliteli ve bütçesi dahilinde baþtan sona
“müþteri memnuniyeti” gözetilerek bitirilmesidir.
 
The Mission
To terminate our projects within scheduled time limits with the contribution
of our experienced tecnical personnel and equipments, with adequate
qualiti thanks to our site and head office coordination, and within the
budget without successive claims which means “customer satisfaction”
for our Client.
 
 Vizyonu
Yaptýðýmýz tüm iþlerde iþverenin olumlu referanslarýný arkamýza alarak yurt
içi ve yurt dýþýnda daha nitelikli projelere imza atmak, daha büyük olmak
ancak öncelikle þirket dinamizminden ödün vermemek, sektörde koþullardan
baðýmsýz kalýcý bir firma olmaktýr.
 
The Vision
To keep growing in the construction business and accomplish much bigger
and qualified projects by holding our good references and always
preserving our dynamic structure of the company.

<%=b1%>

[email protected]

 [ Ana Sayfa / Home Page ]  [ Þirket Profili / Company Profile ]  [ Organizasyon Þemasý / Organization Chart ]
 [ Tamamlanan Ýþlerden Örnekler / Sample Complated Projects ]  [ Devam Eden Ýþler / Projects Under Construction ]
 [ Planlanan Ýþler / Projects Under Plannig ]  [ Þantiyelerin Son Hali / Last Situation of Work Sites ]
 [Ýrtibat Bilgileri / Contact Us ]

<%rs.Close Set rs = Nothing conn.Close Set conn = Nothing %>